Skip to main content

Notice of Nondiscrimination

Dameron Hospital Association Notice of Non-discrimination

Dameron Hospital Association complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Dameron Hospital Association does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.


Dameron Hospital Association:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters.
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters.
    • Information is written in other languages.


If you need these services, contact the Dameron Hospital Operator at 209.944.5550.


If you believe that Dameron Hospital Association has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with Dameron Patient Relations, 525 W. Acacia Street, Stockton, CA 95203, and they can be reached by phone at 209.461.3152, or via email at patientrelations@dameronhospital.org. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need assistance with filing a grievance, Dameron Patient Relations is available to help you.


You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:


U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
800.368.1019, 800.537.7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


SPANISH

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929)

CHINESE
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.209.944.5550(TTY:1.866.735.2929)。

VIETNAMESE
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929).

FILIPINO
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929).

KOREAN
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929)번으로 전화해 주십시오.

ARMENIAN
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել
լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1.209.944.5550 (TTY (հեռատիպ)՝1.866.735.2929):

PERSIAN (FARSI)
توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم
1.209.944.5550 تماس بگیرید. (TTY: 1.866.735.می باشد. با ( 2929

RUSSIAN
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1.209.944.5550 (телетайп: 1.866.735.2929).

JAPANESE
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1.209.944.5550(TTY:1.866.735.2929)まで、お電話にてご連絡ください。

ARABIC
209 (رقم -944-5550- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1
.(866-735-2929- ھاتف الصم والبكم: 1

PUNJABI
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦ ੇ ਹ,ੋ ਤ􀁿 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਫੁ ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

CAMBODIAN
្របយ័ត􀅚៖ េបើសិន􀄓អ􀅚 កនិ􀅾យ 􀅴􀆤ែខ􀅷 រ, េស􀆑ជំនួយែផ􀅚ក􀅴􀆤 េ􀄫យមិនគិតឈ􀅛 ល􀈉 គឺ􀆷ច􀅹នសំ􀆇ប់បំេរអ􀇶 􀅚ក។ ចូ រ ទូ រស័ព􀅐 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929)។

HMONG
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929).

HINDI
ध्यान द:􁱶 य􁳰द आप 􀇑हदं 􀈣 बोलत े ह 􁱹 तो आपके िलए मफ्ु त म􁱶 भाषा सहायता सेवाए ं उपलब्ध ह।􁱹 1.209.944.5550 (TTY:1.866.735.2929) पर कॉल कर􁱶।

THAI
เรียน: ถา้ คุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1.209.944.5550 (TTY: 1.866.735.2929).